Zlaté bilančné pravidlo

Zlaté bilančné pravidlo

 Veľmi významnou charakteristikou, ktorú analytik berie do úvahy pri posudzovaní „finančného zdravia“ podniku je jeho stabilita. Tá závisí od štruktúry finančných zdrojov podniku a racionality vzájomného vzťahu medzi majetkom a zdrojmi. O tomto hovorí zlaté bilančné pravidlo, podľa ktorého je prípustné použiť na finančné krytie dlhodobo viazaného majetku (neobežného majetku-NM), len také finančné zdroje, ktoré má podnik dlhodobo k dispozícii. Takýmito zdrojmi sú vlastné imanie (VI) a dlhodobé záväzky (DZ).

NM<VI+DZ, respektíve NM-(VI+DZ)<0

Ak celkový objem neobežného majetku je menší ako objem finančných zdrojov, ktoré má podnik dlhodobo k dispozícii, hovoríme, že podnik je prekapitalizovaný.

Ak tomu tak nie je a rovnica má tvar:

NM>VI+DZ, respektíve NM-(VI+DZ)>0,

potom podnik je podkapitalizovaný. Žiaduci stav je prekapitalizácia, tá je predpokladom stability podniku. Opačný prípad, podkapitalizácia , stabilitu ohrozuje.

Z bilančnej rovnováhy, ktorá musí byť v súvahe zachovaná, vyplýva, že tieto vzťahy majú vplyv aj na obežné aktíva (OA), ktoré majú byť kryté hlavne krátkodobými záväzkami (KZ). Stav prekapitalizácie zodpovedá nerovnosti:

OA>KZ, respektíve OA-KZ>0

Obežné aktíva sú väčšie ako objem krátkodobých záväzkov. Toto je spôsobené tým, že časť dlhodobých zdrojov je použitá na krytie obežného majetku. Takto môžeme kryť hlavne trvalú potrebu zásob. Rozdiel medzi OA-KZ nazývame čistý prevádzkový kapitál (ČPK). Ak je podnik podkapitalizovaný, registrujeme takýto vzťah:

OA<KZ, respektíve OA-KZ<0

Pri tomto stave hovoríme, že vzniká nekrytý dlh. Vypovedá o tom, že podnik použil krátkodobý požičaný kapitál na financovanie dlhodobého majetku. Tento stav môže byť pre stabilitu podniku nebezpečný, lebo povinnosť vrátiť cudzí kapitál vzniká skôr, ako dôjde k reprodukcii (návratnosti) tohto majetku.

Finančná analýza - Zlaté bilančné pravidlo

Finančná analýza - Zlaté bilančné pravidlo graf

 V modelovom príklade podnik dosiahol vo všetkých skúmaných obdobiach nekrytý dlh. Znamená to, že časť krátkodobých cudzích zdrojov je použitá na financovanie dlhodobého majetku. Podnik bude musieť zaplatiť dlhy skoršie ako si majetok na seba zarobí (odpíše sa). Druhým negatívny faktor je vývoj, každým rokom sa výška nekrytého dlhu zvyšuje. V budúcnosti tento jav môže spôsobiť finančné ťažkosti.

Prejsť na ďalší článok: Pomerové finančné ukazovatele