Ukazovatele likvidity

Ukazovatele Likvidity

Je jasné, že finančne stabilný podnik je schopný hradiť záväzky, podnik s finančnými ťažkosťami má s tým problémy. Schopnosť podniku hradiť svoje záväzky je ovplyvnená mnohými skutočnosťami, no dve sú mimoriadne dôležité:

  • štruktúra majetku
  • primeraný a pravidelný prítok peňažných prostriedkov

Štruktúra majetku pôsobí na túto schopnosť v dôsledku toho, že jednotlivé majetkové súčasti sa vyznačujú rôznou likvidnosťou. Likvidnosť sa pritom rozumie schopnosť (rýchlosť) ich transformácie z danej podoby (napríklad pohľadávky) na peňažné prostriedky, pomocou ktorých je možné zaplatiť svoje záväzky. Pri zohľadňovaní tejto skutočnosti rozdeľujeme majetok do niekoľkých tried:

  1. najlikvidnejší: krátkodobý finančný majetok (peniaze, účty v bankách)
  2. majetkové súčasti realizovateľné v krátkej dobe (krátkodobé pohľadávky)
  3. menej likvidné (zásoby)
  4. dlhodobo likvidné (obligácie, termínované vklady, dlhodobé pohľadávky)
  5. nelikvidné (takmer nelikvidné, napríklad dlhodobý hmotný majetok)

Na výpočet likvidity sa najčastejšie využívajú tieto pomerové ukazovatele:

Ukazovatele likvidity - pohotová likvidita

Ukazovatele likvidity - likvidita bežná

Ukazovatele likvidity - celková likvidita L3

Pomerové finančné ukazovatele - Ukazovatele likvidity

V podniku môžeme sledovať veľmi nízke hodnoty likvidity, hlavne pohotovostnej. Tá nedosahuje ani zďaleka odporúčanú úroveň. Vývoj môžeme hodnotiť pozitívne ale vzhľadom na nízku úroveň je aj skoro trojnásobné zlepšenie pohotovostnej likvidity zanedbateľné. Bežná likvidita má taktiež výrazne zle hodnoty najme oproti priemeru v odvetví. Za pozitívne môžeme vyzdvihnúť zlepšujúce sa hodnoty, najmä v poslednom roku kedy sa bežná likvidita pomaly približuje k priemeru. Celková likvidita je na tom podobne, výrazne nižšie hodnoty ako sú odvetví, ale každým rokom sa hodnoty zlepšujú a v poslednom roku môžeme vidieť, že sa postupne dostáva z červenej zóny do šedej, ktorá nám hovorí, že hodnota nie je horšia ako o 20% z celkového priemeru. Korigované likvidity (zohľadňujúce viazanosť majetku a zásob) sú na tom o čosi lepšie, ale aj tak sa ani z ďaleka nepribližujú odvetvovým hodnotám.

Celkové hodnotenie likvidity je negatívne aj napriek postupnému zlepšovaniu hodnôt. Aj keď podnik má nízke hodnoty likvidity, stále generuje zisk a má pravidelný prísun peňažných prostriedkov cez tržby, čo by malo byť dostatočné na to aby si podnik plnil svoje záväzky. Na to aby sa vyniesli objektívne závery je nutné preskúmať ďalšie aspekty finančnej analýzy.

Prejsť na ďalší článok: Ukazovatele aktivity