Ukazovatele zadlženosti

Ukazovatele Zadlženosti

Ukazovatele zadlženosti slúžia na monitorovanie štruktúry finančných zdrojov podniku. Podiel vlastných a cudzích zdrojov ovplyvňuje finančnú stabilitu podniku. Vysoký podiel vlastných zdrojov robí podnik stabilným, nezávislým, pri ich nízkom podiele je naopak podnik labilný, výkyvy na trhu a zneistenie veriteľov môže mať vážne dôsledky. Vlastný kapitál je pre podnik drahší, lebo vlastníci očakávajú väčšie zhodnotenie, ktoré sa vypláca vo forme dividend a z čistého zisku (po odrátaní daní), kde za požičaný kapitál platíte úrok, ktorý sa dáva do nákladov. Aj keď je cudzí kapitál lacnejší, príliš veľký podiel môže ohroziť existenciu podniku.

Súbor ukazovateľov vypovedajúcich o zadlženosti je veľmi bohatý, najmä banky si klienta veľmi podrobne preveria. Uvedieme iba tie, ktoré sú použité vo finančnej analýze:

Ukazovatele zadlženosti - celková zadlženosť aktív                             Ukazovatele zadlženosti - finančná páka

Ukazovatele zadlženosti - dlhodobá zadlženosť aktív                           Ukazovatele zadlženosti - úverová zadlženosť

Ukazovatele zadlženosti - úrokove krytie

Ukazovateľ úrokového krytia vypovedá o schopnosti podniku hradiť cenu cudzieho kapitálu. Situácia je prijateľná, ak je túto cenu schopný zaplatiť, ak nie musí znížiť zadlženosť.

Ukazovatele zadlženosti - tokové zadlženie

Vyjadruje za koľko rokov je podnik schopný zaplatiť svoje záväzky cez bilančný CF, čiže čistý zisk a odpisy. Zvyčajne sa vyžaduje aby doba nebola dlhšie ako tri roky.

Pomerové finančné ukazovatele - ukazovatele zadlženosti

Celková zadlženosť aktív vyjadruje koľko percent majetku je financovaných na dlh. Podnik v medziodvetvovom porovnávaní dosahuje lepšie výsledky a navyše zadlženosť každým rokom klesá, čo z pohľadu veriteľov a stability je dobrý signál.
Finančná páka vypovedá o tom, akú časť aktív tvorí vlastný kapitál. Oproti odvetviu má podnik lepšie výsledky, to znamená že jedno euro vlastného kapitálu tvorí menej aktív a tým pádom je menšia zadlženosť. Vývoj je prakticky identický s vývojom zadlženosti aktív.
Dlhodobá zadlženosť aktív dosahuje výrazne nižšie hodnoty oproti odvetviu, aj keď vývoj je v prvých rokoch rastúci v poslednom roku klesla o polovicu. Tuto by mal podnik zvážiť či by nezvýšil dlhodobú zadlženosť. Cudzí kapitál je predsa len lacnejší, navyše potreba vrátiť tento kapitál vzniká dlhšie obdobie (viac ako jeden rok), jeho zvýšenie by mohlo mať lepší dopad na výsledky rentability a zlatého bilančného pravidla. Navyše dlhodobý majetok tvorí až 70% z celkových aktív a bolo by pre podnik výhodné ho financovať dlhodobými úvermi namiesto krátkodobých.
Úverová zadlženosť aktív nám vypovedá v akej miere je majetok podniku financovaný úvermi. Podnik mal v prvých dvoch rokoch výrazne horšie výsledky ale vývoj nasledoval k celkovému splateniu úverov. Pre veriteľov je to dobrý signál, ale podnik by mal opäť zvážiť či by nenavýšil aspoň dlhodobé bankové úvery.
Úrokové krytie nám vypovedá ako je podnik schopný zaplatiť úroky pomocou vyprodukovaného zisku ((zisk pred zdanením + nákladové úroky)/ nákladové úroky). Podnik dosahuje v posledných rokov podstatne vyššie hodnoty, čo je spôsobené ziskom, ktorý dosiahol a zmenšujúcimi sa nákladovými úrokmi ( znížila sa celkový výška úverov).
Tokové zadlženie nám vypovedá o tom, za koľko rokov podnik splatí cudzie zdroje pomocou zisku a odpisov. Podnik dosahuje výrazne menšie hodnoty ako v odvetví a navyše trend je klesajúci.

Podnik v hodnotení zadlženosti obstál veľmi dobre, čo sa týka medziodvetvového porovnávania, ale aj tendencie vývoja. Ale aj napriek tomu by mal zvážiť prípadné navýšenie dlhodobých cudzích zdrojov, hlavne kvôli štruktúre majetku. Až 70% tvorí neobežný majetok a bolo by dobré ho financovať cez dlhodobé úvery, ako z vlastných zdrojov.

Prejsť na ďalší článok: Ukazovatele rentability