výsledok hospodárenia

Výsledok Hospodárenia – analýza

Analýza výsledku hospodárenia a jeho prvé kroky vedú k spoznaniu jeho objemu a štruktúry. Ďalším zámerom je spoznať jednotlivé oblasti tvorby hospodárskeho výsledku, nakoľko každá z nich je ovplyvnená inými činiteľmi. Celkový výsledok hospodárenia za účtovné obdobie je výsledkom podniku v jeho predmete činnosti (v bežnej činnosti) a výsledkom prípadných mimoriadnych udalostí (živelné pohromy a iné). Oba hodnotené výsledky (bežný a mimoriadny) sú vo výkaze ziskov a strát sú prezentované v podobe použiteľného zisku, čiže po odpočítaní dane z príjmov. Daň z príjmov je rozdelená z bežnej a mimoriadnej činnosti. Navyše sa daň člení na splatnú a odloženú a to v obidvoch činnostiach. Model potom vyzerá nasledovne:

Výsledok hospodárenia - analýza

Výsledok hospodárenia

analýza výsledku hospodárenia

Môžeme si všimnúť, že čistý zisk nám každým rokom rastie. V roku 2010 dosiahol veľmi nízku úroveň, ale bolo to spôsobené hlavne hospodárskou krízou, ktorá keď skončila, tak aj zisk začal rásť. Keď sa pozrieme na štruktúru hospodárskeho výsledku, tak vidíme, že podnik má zisk iba z bežnej činnosti a nenastali žiadne mimoriadne okolnosti. Daň z príjmov nám každým rokom raste, v prvých dvoch obdobiach sa na znižovaní čistého zisku podieľa len malým vplyvom, ale v poslednom roku vďaka nej poklesol zisk o 22% (21 817€).

analýza výsledok hospodárenia

Pri skúmaní štruktúry bežnej činnosti, jednoznačne prevyšuje výsledok z hospodárskej činnosti nad finančnou, čo hodnotíme veľmi kladne. Podnik by totiž mal tvoriť zisk hlavne zo svojej činnosti a nie finančnými operáciami. Navyše keď sa pozrieme bližšie na štruktúru hospodárskeho výsledku z finančnej činnosti, najväčší podiel tvoria prijaté dividendy (podnik má čiastočný podiel v iných podnikoch a odtiaľ prišli aj dividendy).

Keď sa pozrieme na štruktúru výnosov a nákladov, tak jednoznačne je vidieť, že výrazné navýšenie nastalo v hospodárskej činnosti. Finančné výnosy a náklady tvoria len malý podiel oproti hospodárskej činnosti. Navyše výnosy z hospodárskej činnosti rastú rýchlejšie ako náklady a to je hlavný dôvod rastu zisku. Podnik má vyváženú štruktúru výsledku hospodárenia (zisk je tvorený hlavne z bežnej činnosti) a toto by mal aj v budúcnosti zachovať.

výsledok hospodárenia

hospodársky výsledok analýza

Posledný graf nám hovorí o prírastkoch zisku medzi obdobiami. Najvýraznejší rast bol v období od 2011-2012, kedy zisk vzrástol o 56 487tis.€ (o 144%) V poslednom roku bol rast klesajúci a dosiahol najmenší prírastok zo všetkých sledovaných období. Zisk absolútne rastie a dosahuje veľmi dobré výsledky, ale prírastok sa znižuje. Ale aj tak si tempo rastu čistého zisku zachovalo skoro 30% rast, čo je dobrý výsledok.

Prejsť na ďalší článok: Prognózovanie finančnej situácie