pomerové finančné ukazovatele

Pomerové finančné ukazovatele

Analyzovať finančnú situáciu v podniku možno s použitím veľmi pestrého súboru metód a najčastejšie sú to finančné pomerové ukazovatele. Metóda vznikla začiatkom 20. storočia v USA a dnes je najpoužívanejšou metódou finančnej analýzy podniku. Sústava relatívnych finančných ukazovateľov je zvolená tak, aby umožnila analyzovať rozhodujúce stránky finančnej situácie podniku. Považujeme za ne tieto:

  • Schopnosť hradiť záväzky, predpokladáme štandardné správanie podniku, pri ktorom je jeho schopnosť hradiť záväzky určená len jeho finančnou situáciou. O tejto schopnosti vypovedajú ukazovatele likvidity – je také zloženie majetku a zdrojov majetku, ktoré umožňuje uskutočňovať platby plynule
  • Úroveň využitia majetku, tu opodstatnene predpokladáme, že má výrazný vplyv na finančnú situáciu podniku. Že v podniku lepšie využívajúcom viazaný majetok je i finančná situácia konsolidovanejšia ako v podniku s horším využitím majetku. O tejto stránke vypovedajú ukazovatele aktivity – merajú efektívnosť s akou firma využíva zverené zdroje.
  • Štruktúru finančných zdrojov pôsobiacu na stabilitu (nestabilitu) podniku. Vypovedajú o nej ukazovatele zadlženosti  – merajú schopnosť firmy splácať svoje dlhy.
  • Celkovú výnosnosť podnikuktorá syntetizuje predchádzajúce tri stránky do jednej charakteristiky. Vypovedajú o nej ukazovatele rentability – meradlo schopnosti podniku vytvárať nové zdroje, resp. dosahovať zisk pomocou investovaného kapitálu. Je vlastne vyjadrením miery zisku. Prvé tri ukazovatele možno vyčísliť na základe účtovných závierok, poskytujú tak pohľad na situáciu  podniku z vnútra.
  • Trhovú hodnotu podniku, o ktorú sa zaujímajú investori. Títo, hľadajúc „priestor“ umožňujúci čo najlepšie zhodnotiť ich prostriedky, si pomáhajú rovnomennými ukazovateľmi trhovej hodnoty podniku. Konštrukcia týchto ukazovateľov si však vyžaduje okrem údajov účtovnej závierky i informácie z kapitálových trhov. Takto poskytujú pohľad na podnik z vonku. Vzhľadom na absenciu podnikov, ktoré sú obchodovateľné na burze v našom hospodárstve nie je možné zostaviť ukazovatele.

Samotná sústava pomerových finančných ukazovateľov má sama o sebe nízku vypovedaciu hodnotu. Bola by to iba skupina čísiel, ktorá by nám nič nehovorila. Preto je dôležité jednotlivé ukazovatele porovnať s inými podnikmi, v našom prípade s celým odvetvým. Na základe toho zistíme ako podnik obstál s konkurenciou a zistíme jeho polohu v priestore. Výsledkom môže byť, že podnik je na tom horšie ako priemer odvetvia. Ak je na tom lepšie, je potrebné ho porovnať s horným kvartilom (s lepšiou štvrtimou podnikov s odvetvím). Okrem zaradenia podniku do priestoru je nevyhnutné poznať aj jeho vývoj. Príkladom môže byť kombinácia toho, že podnik je na tom lepšie ako priemer odvetvia, ale vývoj ukazovateľov klesá. Situáciu v priestore možno hodnotiť pozitívne, ale klesajúci vývoj môže spôsobiť, že v budúcnosti bude horšie na tom ako odvetvie.
Príkladom takejto analýzy je nasledovná tabuľka:Finančné pomerové ukazovatele

Tabuľka finančných ukazovateľov je rozdelená na niekoľko častí. V prvej časti stĺpcov nám hovorí o množstevnej jednotke ukazovateľa a odporúčané hodnoty, ktoré by mal ukazovateľ mať, ktoré vychádzajú z dlhoročných skúseností podnikov. Odporúčané hodnoty sú citlivé na jednotlivé odvetvia, preto sa finančné ukazovatele porovnávajú s odvetvovými hodnotami, ktoré dosiahli podniky v našom hospodárstve. Tieto hodnoty nám pomôžu zaradiť podnik v medziodvetvovom porovnávaní. Ďalšie dôležité hľadisko analýzy je okrem porovnania sa s konkurenciou aj vlastné porovnávanie. V našom prípade to bude znamenať porovnávať jednotlivé roky a zachytiť vývoj (klesajúci alebo rastúci). Tabuľka je farebne rozlíšená na tri farby, zelená, šedá a červená. Zelená farba znamená, že ukazovateľ dosiahol lepší výsledok ako je priemer odvetvia, respektíve index vývoja ukazovateľa má pozitívny vývoj (keď má ukazovateľ rásť, tak rastie a keď hodnota by mala klesať, tak klesá). Šedá farba znamená, že ukazovateľ má horší výsledok ako priemer v odvetví, respektíve index vývoja má negatívny vývoj, pričom výsledok je horší maximálne o 20% ako je priemer odvetvia, alebo indexu vývoja. Červená farba znamená o viac ako 20% horší výsledok ako je priemer odvetvia alebo index vývoja. Pri dobe inkasa pohľadávok a pohľadávok z obchodného styku sa ako porovnávací ukazovateľ zvolili doba splatnosti záväzkov a záväzkov z obchodného styku. Toto hľadisko porovnávania lepšie vystihuje finančnú situáciu. Pre podnik je z hľadiska stability lepšie keď skôr zinkasuje pohľadávku ako má zaplatiť záväzok.Pomerové finančné ukazovatele

Pomerové ukazovatele sú rozdelené do štyroch častí:

Celkovo je zvolených 23 ukazovateľov, ktoré by mali dostatočne ponúknuť obraz o finančnej situácii podniku. Dodatočné pridanie ukazovateľov by znemožnilo porovnanie podniku s odvetvovým priemerom, čo by ochudobnilo vypovedaciu hodnotu analýzy a preto je štruktúra ukazovateľov práve takáto. Pri ukazovateli likvidity je pridaná korigovaná bežná a celková likvidita. Ukazovatele nám zohľadňujú viazanosť (obratovosť) pohľadávok, zásob a záväzkov. Princíp spočíva v tom, že čím je viazanosť (obratovosť) nižšia tým sa majetok rýchlejšie premení na peňažné prostriedky a tým pádom má aj lepšiu likviditu. Pohľadávky a zásoby sa porovnávajú k tržbám a záväzky k nákladom. Pomerové ukazovatele slúžia na hodnotenie finančnej situácie.

Prejsť na ďalší článok: Zistenie determinujúcich činiteľov