Finančná analýza

Finančná analýza

Finančná analýza

Finančná analýza slúži na zistenie zdravia podniku, identifikovanie slabín, ktoré vedú k problémom a determinovanie silný stránok, ktoré je potrebné využiť. Inak povedané finančná analýza predstavuje ohodnotenie minulosti, súčasnosti a predpokladanej budúcnosti finančného hospodárenia firmy. Jej cieľom je spoznať finančné zdravie firmy, identifikovať slabiny, ktoré by v budúcnosti mohli viesť k problémom a determinovať silné stránky, na ktorých by firma mohla stavať.

Finančná analýza odhaľuje skryté rezervy a podnecuje k hľadaniu nových možností pre zvyšovanie podnikovej výkonnosti. Napomáha ku kontinuálnemu zlepšovaniu a zefektívňovaniu činností, ktoré vyúsťuje do rastu hodnoty podniku. Prostredníctvom návrhu opatrení pomáha k dosiahnutiu podnikových cieľov.

Rovnako dobre poslúži ako podklad pre strategické plánovanie rozvoja podniku. Finančnou analýzou zisťujeme súčasnú finančnú situáciu podniku aj jej budúci vývoj. Je to vzťah medzi zdrojmi a potrebami kapitálu (súvaha Majetok = Kapitál).

Základnými vstupmi do finančnej analýzy sú interné zdroje informácií doplnené o externé zdroje. Medzi základné zdroje patria finančné výkazy tvoriace účtovnú závierku (súvaha, výkaz ziskov a strát) a príloha k účtovnej závierke. ďalším dôležitým zdrojom informácii sú výsledky podnikov v odvetví. Slúžia na porovnanie výkonu podniku s odvetvím a zistiť jeho pozíciu v priestore.

Užívatelia finančnej analýzy

Informácie týkajúce sa finančného stavu podniku sú dôležité jednak pre manažérov podniku, ale aj ďalších subjektov. Užívateľa finančnej analýzy môžeme rozdeliť na externé a interné:

Finančná analýza podniku obsahuje: