finančná situácia

Zhrnutie celkovej finančnej situácie

V tejto časti by mal analytik popísať všetky dôležité poznatky, na ktoré prišiel vo finančnej analýze. Okrem hodnotenia celkovej situácie by mal analytik ponúknuť návrhy na zlepšenie budúceho stavu. Keďže táto časť je venovaná komplexnému zhrnutiu konkrétneho podniku, výsledok takejto analýzy si môžte pozrieť v jednotlivých ukážkových analýzach.

Okrem zhrnutia situácie a vyslovenia návrhov na zlepšenie je dôležité poznať ako sa prejaví zlepšenie v určitej časti. Príkladom môže byť to, že analýza preukáže pokles tržieb a rast spotreby materiálu. Keď zvýšim tržby o 3% a znížim náklady na spotrebu materiálu o 5%, je dôležité vedieť ako sa to prejaví v konečnom výsledku a v neposlednom rade aj v jednotlivých ukazovateľoch (aby sme zistili aké zlepšenie nastalo v ukazovateli rentability vlastného kapitálu…). Tejto problematike sa venuje modelovanie budúcej situácie. Môžme to nazvať čo keby analýza – keď vzrastie jedna položka ako sa to prejaví v celkovej situácii. Viac informácii o tejto analýza v sekcii modelovanie budúceho vývoja.