ukazovatele rentability

Ukazovatele Rentability

Ukazovatele rentability vyjadrujú výnosnosť podnikového úsilia. Do ich úrovne a vývoja sa premietajú úroveň a vývoj likvidity, aktivity i zadlženosti ukazovatele rentability ich tak zahŕňajú. Môžeme povedať, že ukazovatele rentability vypovedajú o efektívnosti podnikovej činnosti. Pomocou nich sa vyjadruje intenzita využívania, reprodukcie a zhodnotenie kapitálu vloženého do podniku. Ukazovatele rentability sa konštruujú ako pomer zisku k príslušnému základu (napr. k výkonom, k vlastnému imaniu) a vypočítavajú sa v percentách.

Ukazovatele rentability - rentabilita vlastného imania ROE Ukazovatele rentability - rentabilita aktív ROA

Ukazovatele rentability - rentabilita tržieb ROS

Ukazovatele rentability - Novovytvorená hodnota

Ukazovatele rentability - Pridaná hodnota v tržbách

Ukazovatele rentability - EBITDA v tržbách

Obľúbeným ukazovateľom je aj rentabilita kapitálu ROI

Ukazovatele rentability - rentabilita kapitálu ROI

Pomerové finančné ukazovatele - Ukazovatele rentability

Na prvý pohľad si môžeme všimnúť veľmi slabé hodnoty ukazovateľov v roku 2010. Je to dôsledok hospodárskej krízy, navyše hodnoty z odvetvia sú priemery za roky 2010-2013. Avšak v roku 2011 sa situácia výrazne zlepšila a všetky ukazovatele (až na jednu výnimku) si polepšili a to veľmi výrazne, čo treba hodnotiť veľmi pozitívne.

Rentabilita vlastného imania ďalšie roky vykazuje stúpajúcu tendenciu a dosahuje priam impozantné výsledky. V roku 2013 1€ vlastného kapitálu vyprodukovalo 31 centov čistého zisku, čo môžu ostatné podniky iba závidieť. Taktiež vývoj má stúpajúcu tendenciu aj keď v roku 2013 mierne klesla, čo pri úrovni 31,37 % nie je až tak zlé (takto vysoká rentabilita sa len ťažko udržuje, respektíve navyšuje).

Hrubá rentabilita aktív (vychádza sa z hrubého zisku) dosahuje podobný vývoj ako ROE. Opäť výrazne prevyšuje priemer odvetvia a udržuje si stabilný rast.

Prevádzková rentabilita tržieb (vychádza z výsledku hospodárenia z prevádzkovej činnosti) kopíruje vývoj predchádzajúcich dvoch ukazovateľov a v poslednom roku prevyšuje až štvornásobne priemer odvetvia.

Pomer novovytvorenej hodnoty (pridaná hodnota – odpisy –osobné náklady) v tržbách nám vypovedá o tom ako je podnik schopný vytvoriť novú hodnotu aj po zaplatení nielen hlavných výrobných vstupov, ale aj osobných nákladov a odpisov. Podnik prakticky kopíruje hodnoty a vývoj prevádzkovej rentability tržieb. Pri porovnaní novovytvorenej hodnoty a pridanej hodnoty je lepšie keď podnik dosahuje lepšie hodnoty v prvom prípade. V našom prípade už podiel pridanej hodnoty v tržbách nedosahuje tak impozantné výsledky v porovnaní s odvetvím, ale stále sú to lepšie výsledky a navyše novovytvorená hodnota a zisk sú dôležitejšie ukazovatele.

Podiel EBITDA v tržbách (hrubý zisk+ nákladové úroky+ odpisy) dosahuje identické výsledky ako u ostatných ukazovateľoch a výrazne prevyšuje priemer odvetvia.

Prejsť na ďalší článok: Zistenie determinujúcich činiteľov