Pyramídový rozklad

Zistenie determinujúcich činiteľov

Prvá časť analýzy sa sústredila na výpočet ukazovateľov, ktoré najviac charakterizujú finančnú situáciu. Jej následné porovnávanie s odvetvím sme zistili, ako sme na tom v priestore a analýzou vývoja sme zistili trend. Okrem tohto hľadiska je dôležité poznať aj príčiny, ktoré pôsobili na hodnotu ukazovateľa. Tomuto sa bude venovať pyramídový rozklad ukazovateľov. Na to aby sa dal ukazovateľ rozkladať musí byť dostatočne syntetický. Je to taký ukazovateľ, ktorý v sebe obsahuje súbor ukazovateľov s vnútornými a logickými väzbami. Najlepšími syntetickými ukazovateľmi na rozklad sú ukazovatele rentability. Tieto ukazovatele efektívnosti vyjadrujú podnikové vstupy komplexne. Zahŕňajú všetky výrobné činitele a finančné zdroje, s ktorými podnik disponuje a vložil do podnikania (vyjadrujú aj ich spotrebu a viazanosť).
Príkladom takéhoto ukazovateľa, môžeme ukázať na rentabilite vlastného kapitálu a rentabilite majetku (ROE, ROA):

Pyramídový rozklad - Du pontova rovnica

Pyramídový rozklad - rozklad rentabilita vlastného kapitálu ROE

Pyramídový rozklad - rozklad ROE

Jednotlivé čiastkové ukazovatele môžeme ďalej rozvíjať až nám vznikne viacstupňová pyramidálna sústava ukazovateľov. Ďalej sa budú skúmať jednotlivé väzby medzi činiteľmi a výsledkom bude zistenie vplyvu čiastkového ukazovateľa na výsledný.

Výpočtová tabuľka bude obsahovať päť údajov. Prvým je index vývoja, druhým je tempo rastu ( o koľko % vzrástol respektíve klesol daný ukazovateľ oproti predchádzajúcemu roku). Absolútny vplyv, znamená o koľko sa zmenil daný ukazovateľ oproti predchádzajúcemu roku v absolútnom meradle. Čiastkový vplyv znamená akým podielom v percentách ovplyvňujú jednotlivé čiastkové ukazovatele celkový ukazovateľ. Posledný relatívny vplyv znamená percentuálnu zmenu daného činiteľa vzhľadom k tempu prírastku (ak relatívny vplyv jednotlivého ukazovateľa je 30%, znamená to že vďaka nemu hlavný ukazovateľ mal tempo prírastku 30%). Tabuľka vplyvov je farebne rozlíšená, kde zelená pozitívne vplývala na ukazovateľ a červená negatívne. Aby sa jednotlivý vplyv rozsvietil musí byť väčší ako 15 % z tempa rastu.
Aby finančná analýza bola čo najobjektívnejšia a priniesla čo najviac možných činiteľov, ktorí pôsobili na zmenu ukazovateľov, boli vybrané nasledovné syntetické ukazovatele, ktoré dajú odpoveď na otázku, čo spôsobilo zmenu finančnej situácie:

Prejsť na ďalší článok: Prognózovanie finančnej situácie