ukazovatele aktivity

Ukazovatele Aktivity

Ukazovatele aktivity vypovedajú o tom ako podnik účinne využíva svoj majetok. Primerané využitie je podmienkou stabilnej finančnej situácie. Nedostatočné využitie je zas také, že podnik má majetku priveľa a tým sú spojené nadpriemerné náklady, pretože majetok treba ochraňovať, udržiavať, jeho veľká časť je krytá úverom a vysoký stav majetku si vyžaduje vysoký úver, ktorý plodí vysoký úrok atď. Zas nie je dobré keď má podnik majetku málo. Nedostatočný stav zásob má za následok nízky objem výroby a podnik prichádza o tržby, ktoré by mohol dosiahnuť.

Na vyjadrenie aktivity, slúžia ukazovatele vypovedajúce o obratovosti (viazanosti, náročnosti) majetku ako celku i jeho jednotlivých častí. K typickým ukazovateľom patria:

Ukazovatele aktivity - doba obratu zásob

                  Ukazovatele aktivity - doba inkasa pohľadávok

                                     Ukazovatele aktivity - doba splatnosti záväzkovUkazovatele aktivity - obrat aktív

Pomerové finančné ukazovatele - Ukazovatele aktivity

V príklade sú hodnoty doby obratu zásob lepšie ako je priemer odvetvia, čo je dobrý signál. Vypovedá o tom, že jedna obrátka zásob trvá v dňoch kratšie ako je priemer odvetvia. Vývoj je prakticky nemenný a drobné zhoršenie by sa dalo považovať za bezvýznamné. Doba inkasa pohľadávok v dňoch trvá výrazne dlhšie ako je odvetvie (v prvých dvoch rokoch), ale stále je nižšia ako je splatnosť záväzkov. Pre podnik to znamená, že skôr inkasuje ako platí. Pre podnik je to dobré, ale pre veriteľov to nie je dobrá správa. Doba inkasa výrazne klesla v roku 2012 a dostala sa pod úroveň priemeru odvetvia. Vývoj je rozkolísaný a preto je ťažké vyvodiť z neho zmysluplné závery.
Pri dobe splatnosti záväzkov si môžeme všimnúť vysoké hodnoty, čo môže byť pre potencionálneho obchodného partnera odrádzajúce. Nakoniec vývoj má klesajúcu tendenciu a v poslednom roku dosiahol lepšiu úroveň ako je priemer odvetvia. Pre dodávateľov je najdôležitejší ukazovateľ doba splatnosti krátkodobých záväzkov z obchodného styku. V našom prípade nám vypovedá, že v roku 2013 trvá zaplatenie faktúry od jej vystavenia v priemere 38 dní.
Obrat aktív nám vypovedá o tom koľko krát do roka sa otočí majetok v tržbách. Podnik v prvých rokoch vykazuje horšie výsledky ako v odvetví, ale dobrým vývojom sa postupne doťahuje na priemer odvetvia.

Prejsť na ďalší článok: Ukazovatele zadlženosti