Rozklad ukazovateľa

Rozklad rentability vlastného kapitálu

Ukazovateľ rentability vlastného kapitálu je jeden z najlepších syntetických ukazovateľov, ktorý v sebe spája pestré vnútorné väzby. Rozklad ukazovateľa vedie k takejto štruktúre:

Pyramídový rozklad ukazovateľa - Rentabilita vlastného kapitálu

Zo štruktúry je vidieť, že rentabilita vlastného kapitálu je závislá od rentability tržieb. Keď bude rásť ROS tak aj ROE sa bude zvyšovať. Nepriamo úmerne je závislá od viazanosti majetku. Znamená to keď sa viazanosť bude zmenšovať (na jedno € tržieb bude viazané menšie množstvo majetku) tak rentabilita bude rásť. V poslednom rade je nepriamo úmerná od stupňa samofinancovania. Keď bude rásť zadlženosť tak sa bude zvyšovať aj rentabilita.

Na druhom stupni rozkladu rentability tržieb si môžeme všimnúť, že je závislá od štruktúry zisku, nákladovosti a štruktúry tržieb. V treťom stupni nákladovosť ďalej rozvetvujeme a zisťujeme, ktorá nákladová zložka spôsobuje najväčšiu zmenu aby sa podnik mohol sústrediť na konkrétny problém.

Viazanosť majetku sa na druhom stupni rozdeľuje na obežný a neobežný majetok. Ostatný majetok je časové rozlíšenie. Jednotlivé ukazovatele sa na treťom stupni rozkladu ďalej rozvetvujú na jednotlivé zložky. Na lepšie pochopenie pyramídového rozkladu činiteľov pridávame modelový príklad:

Pyramídový rozklad ukazovateľa - Rentabilita vlastného kapitálu - vstupné údaje

Rozklad ukazovateľa - Rentabilita vlastného kapitálu1. Rok 2010-2011: V tomto roku zaznamenávame najvýraznejší rast rentability vlastného kapitálu, až 14 násobne oproti roku 2010. Je to spôsobené hlavne krízou v roku 2010 a nízkym ziskom, kde následné zvýšenie v ďalšom roku spôsobil takýto výraz rast. Na prvom stupni rozkladu najvýraznejší vplyv na ukazovateľ mala rentabilita tržieb. Ostatnými vplyvmi už nie je potrebné sa zaoberať, lebo majú zanedbateľný účinok na ukazovateľ. Rozkladom ukazovateľa rentability tržieb, môžeme sledovať, že vďaka podielu zisku na hospodárskom výsledku, stúpla celková rentabilita o 300%. Avšak 10 násobné zvýšenie bolo zapríčinené zlepšením ziskovosti z hospodárskej činnosti, preto je nevyhnutné sa bližšie pozrieť čo pôsobilo na tento rast.

Rozkladom ziskovosti z hospodárskej činnosti, získame informácie o jednotlivých druhoch nákladovosti, ktoré vplývali na ukazovateľ. Zvýšenie spotreby materiálu a energie (vzhľadom k výnosom z hospodárskej činnosti) malo negatívny dopad na ukazovateľ, kde rentabilita klesla o 1200%. Zlepšenie ostatných zložiek nákladovosti vykorigovalo prvotný pokles z materiálovej a energetickej nákladovosti a vďaka tomu výsledná ziskovosť pôsobila na konečný výsledok rastom až 1000%. Tuto je dobré pre podnik bližšie sa pozrieť na hospodárenie s materiálom a energiami a zlepšiť tento ukazovateľ, čo ako vidieť v ďalšom roku podnik aj spravil. Keďže sa jedná o veľkú nadnárodnú firmu, tak majú vytvorené oddelenie finančného manažmentu, kde na základe finančnej analýzy zistili problém, ktorý v budúcom roku odstránili a toto je hlavný zmysel analýzy- nájsť slabé miesta a odstrániť ich.

2. Rok 2011-2012: Podnik si opäť udržal rast rentability, keď stúpla o viac ako 75%. Nebola síce výrazná ako minulé obdobie, ale rast treba hodnotiť veľmi pozitívne ( ostatné podniky nedosahujú takéto zlepšenie). V tomto prípade sa výrazne do celkovej hodnoty ukazovateľa zapojili všetky tri zložky rozkladu. Najvýraznejší rast bol spôsobený vďaka rentabilite tržieb (zvýšenie rentability o 84%). Zníženie viazanosti majetku na tržbách spôsobilo nárast ukazovateľa o 43%. Na druhom stupni môžeme sledovať, že za 43 % nárastom stálo zlepšenie viazanosti neobežného a obežného majetku (18% rast spôsobil neobežný majetok a 25% rast obežný majetok). V treťom stupni rozkladu viazanosti majetku, sledujeme, že z neobežného majetku malo najväčší vplyv zlepšenie viazanosti dlhodobého hmotného majetku o 15,5 %. Z krátkodobého majetku malo jediný výrazný vplyv zlepšenie viazanosti krátkodobých pohľadávok ( zlepšenie ukazovateľa o 20%).

Keď sa opäť vrátime na prvý stupeň rozkladu, zostáva nám tam už iba stupeň samofinancovania, ten sa zvýšil (väčší podiel vlastných zdrojov na celkovom kapitáli) a malo to negatívny dopad na celkovú rentabilitu (klesla o 51%).  Zadlženosť vlastného imania sa znížilo a vďaka tomu ukazovateľ klesol o 112%. Naopak zníženie zadlženosti aktív malo za následok rast ukazovateľa o 60 %, ale nebol dostatočne veľký aby vykryl výrazný pokles ukazovateľa z dôvodu zníženia zadlženosti vlastného imania. Tuto si môžeme všimnúť, že zníženie zadlženosti vlastného imania na jednej strane zlepší stabilitu podniku (v roku 2012 sa výrazne znížil nekrytý dlh), ale na strane druhej zhoršil ukazovateľ rentability. Výzvou pre podnik zostáva nájsť optimálnu kombináciu medzi vlastnými a cudzími zdrojmi.

Vrátime sa opäť na prvý stupeň, k rentabilite tržieb (vďaka nej ukazovateľ stúpol o 84%). Jeho postupným rozkladom na druhom stupni, pozorujeme, že podiel zisku na hospodárskom výsledku malo za následok pokles ukazovateľa o 11%. Avšak najvýraznejšie zamiešal karty ukazovateľ ziskovosť z hospodárskej činnosti (rentabilita stúpla o 105%). Za týmto rastom stálo zlepšenie nákladovosti na predaný tovar (zlepšenie celkového ukazovateľa o 46%). Zlepšenie ukazovateľa materiálovej a energetickej nákladovosti spôsobilo rast ukazovateľa o skoro 75%. Podnik minulí rok identifikoval slabinu a zlepšil si tento ukazovateľ nákladovosti. Kvôli nákladovosti služieb klesla rentabilita o 24%, preto by bolo vhodné aby sa podnik zameral bližšie na príčiny čo to spôsobilo. Podniku sa tento rok darilo aj keď zníženie dlhu podniku malo negatívny dopad na rentabilitu, avšak si dokázal udržať 75% rast.

3. Rok 2012-2013: V tomto roku vidíme prvý krát pokles rentability o 4%. Samozrejme, že bola iba otázkou času kedy rentabilita prestane rásť, donekonečna sa nedá udržať jej rast, najmä keď jej úroveň v roku 2012 dosahovala úctyhodných 32,7%. Na prvom stupni rozkladu sa najvýraznejšie na raste rentability podieľalo zlepšenie rentability tržieb, čo spôsobilo rast o 16% avšak zvýšenie stupňa samofinancovania malo negatívny dopad a vďaka nemu rentabilita poklesla o 20%. Keď sa bližšie pozrieme na rozklad stupňa samofinancovania zistíme, že pokles zadlženosti vlastného imania pôsobil na ukazovateľ veľmi negatívne až o 70%. Je na zváženie podniku či sa mu oplatí znižovať zadlženosť podniku na úkor rentability. Zníženie zadlženosti aktív pôsobilo pozitívne a vďaka nemu ukazovateľ rástol o 49%.

Celková viazanosť majetku nemá síce veľký vplyv na ukazovateľ ale jednotlivé zložky už výraznejšie zamiešali karty. Zníženie viazanosti dlhodobého hmotného majetku pôsobilo kladne na rast a vďaka nemu ukazovateľ vzrástol o 2%. Naopak zvýšenie viazanosti pohľadávok (krátkodobých aj dlhodobých) spôsobilo pokles ukazovateľa o 2,2%.

Pri rozklade rentability tržieb sledujeme, že podiel zisku na hospodárskom výsledku malo za následok zníženie ukazovateľa o 13%. Zvýšenie podielu tržieb na výnosoch z hospodárskej činnosti malo za následok skoro 1% pokles ukazovateľa. Avšak vďaka zlepšeniu ziskovosti z hospodárskej činnosti si ukazovateľ výrazne polepšil, až o 30%. Pritom najvýraznejšie sa na tomto raste podieľalo zlepšenie nákladovosti materiálu a energií. Zhoršenie nákladovosti predaného tovaru spôsobilo pokles ukazovateľa o 9% ( Z výkazu ziskov a strát si môžeme všimnúť že podnik dosiahol stratu z predaja tovaru v poslednom roku).  Nákladovosť služieb už druhý rok pôsobí negatívne na ukazovateľ (pokles o viac ako 5%), preto by bolo vhodné pre podnik sa bližšie pozrieť čo to spôsobilo. Rástla aj mzdová nákladovosť, čo malo za následok zvýšenie ukazovateľa o 1,5%. Zvýšenie odpisov spôsobilo pokles ukazovateľa o 1% a ostatná nákladovosť spôsobila rast o 0,8%.

Na záver by bolo potrebné dodať aby podnik prehodnotil zníženie zadlženosti. Je pravda, že zadlženosť pozitívne vplýva na stabilitu podniku a podnik v poslednom roku v zlatom bilančnom pravidle vyprodukoval čistý pracovný kapitál. Ale na uváženie stojí zmeniť štruktúru dlhov. Zvýšiť dlhodobé zadlženie, predsa len podnik má v štruktúre majetku viac ako 70% neobežného majetku a bolo by dobré aspoň časť z neho prefinancovať dlhodobými úvermi. Malo by to pozitívny dopad na zlaté bilančné pravidlo a aj na samotnú rentabilitu. Ďalej by sa mal podnik pozrieť na nákladovosť služieb, dva roky po sebe tento ukazovateľ negatívne vplýva na rentabilitu a bolo by dobré sa ním hlbšie zaoberať.

Prejsť na ďalší článok: Rozklad ROE zistenie externých vplyvov