preverenie firmy - overenie firmy

Preverenie firmy obsahuje

Pre jasnejšiu predstavu čo všetko zahŕňa preverenie firmy, respektíve čo všetko sa pri analýze skúma, prikladáme jej štruktúru. Skúma sa hlavne platobná schopnosť, platiť svoje budúce záväzky (aj Vašu faktúru). Môžu nastať tri možnosti, podnik je finančne zdravý a má peniaze na platenie faktúr, alebo podnik má určité problémy – od ich veľkosti sa odvíja riziko platobnej nesolventnosti. Potom tu máme tretiu skupinu, špekulantov, alebo podvodníkov, ktorí idú s Vami obchodovať s úmyslom Vás podviesť. Na základe dôkladnej analýzy súvahy a výkazu ziskov a strát sa dá ľahko identifikovať takýto subjekt.

Finančná analýza zameraná na preverenie platobnej schopnosti firmy obsahuje:

Najdôležitejšie súčasti, ktoré rozhodujú o finančnom zdraví sú hrubo zvýraznené. Ako názornú ukážku prikladáme analýzu firmy zo stavebného sektora. Vzhľadom na právnu legislatívu, nie je možné zverejniť názov firmy, ale jedná sa o slovenskú firmu, ktorá sa zaoberá výstavbou diaľnic. Firma sa dostala do platobnej neschopnosti a momentálne má nezaplatené faktúry voči menším subdodávateľom. Kauza bola aj v médiach medializovaná. Aby nebolo možné vypátrať názov firmy podľa účtovnej závierky, prinášame iba skrátenú verziu analýzy, ktorá postačí na to aby bolo možné identifikovať problémy, ktoré vo firme vznikli. Analýza je vypracovaná pre roky 2009-2012, kedy bolo so spoločnosťou všetko v poriadku a nevedelo sa o problémoch, ktoré nastanú.

1.Analýza aktív, pasív a výnosov, nákladov

preverenie firmy struktura aktiv a pasivpreverenie firmy struktura aktiv a pasiv zmena

preverenie firmy struktura vynosov a nakladov zmenaNa prvý pohľad je vidno, že majetok firmy klesá, podnik obmedzuje výrobu. Negatívnym signálom je rýchlejší pokles vlastného imania ako záväzkov. Podnik obmedzuje aj výkony, je zrejmé, že má nedostatok zákaziek (vzhľadom na krízu v stavebnom sektore je to pochopiteľné), ale negatívnym signálom je to, že výnosy klesajú rýchlejšie ako náklady, svedčí to o zmenšujúcej sa hospodárnosti podniku.

2. Zlaté bilančné pravidlo

 

preverenie firmy - zlate bilancne pravidlo

preverenie firmy - zlate bilancne pravidlo grafPodnik dosiahol vo všetkých skúmaných obdobiach nekrytý dlh. Znamená to, že časť krátkodobých cudzích zdrojov je použitá na financovanie dlhodobého majetku. Podnik bude musieť zaplatiť dlhy skoršie ako si majetok na seba zarobí (odpíše sa). Druhým negatívny faktor je vývoj, každým rokom sa výška nekrytého dlhu zvyšuje. V budúcnosti tento jav môže spôsobiť finančné ťažkosti. V roku 2009 je hodnota nekrytého dlhu 1% a v roku 2012 až 29% dlhodobého majetku nie je krytá adekvátnymi zdrojmi, čo môže aj ziskovej firme spôsobiť platobné problémy, nehovoriac o firme ktorá je v strate.

3. Pomerové finančné ukazovatele

preverenie firmy - pomerove financne ukazovatele

  1. Ukazovatele likvidity: Podnik je na tom v porovnaní s odvetvím lepšie, ale treba si všimnúť negatívny vývoj. Likvidita sa každým rokom zhoršuje. Korigovaná likvidita (zohľadňujúca dĺžku inkasa pohľadávok a splatnosti záväzkov) má podstatne horšie výsledky. Navyše hodnoty v odvetví sú veľmi nízke oproti odporúčaným hodnotám.
  2. Ukazovatele aktivity: Na prvý pohľad je jasné, že ukazovatele sa každým rokom zhoršujú a v poslednom roku sú skoro všetky v červených číslach (horšie ako priemer odvetvia). Z pohľadu veriteľa, respektíve potencionálneho obchodného partnera si treba všimnúť dobu splatnosti krátkodobých záväzkov z obchodného styku. Skoro 180 dní trvá dokým podnik zaplatí v priemere jednu faktúru, navyše s negatívnym vývojom to svedčí o budúcich platobných problémoch firmy.
  3. Ukazovatele zadlženosti: Podnik si drží stabilne vysokú zadlženosť medzi 70-80%, v poslednom roku je skoro 80%. V odvetví je tiež podobná situácia, ale treba si uvedomiť fakt, že až 80 % majetku je krytých požičaným kapitálom, čo v prípade nepriaznivej situácie spôsobí podniku finančné ťažkosti. Navyše nám rastie hodnota tokového zadlženia, čo znamená za koľko rokov je podnik schopný splatiť svoje dlhy a v poslednom roku už nikdy, lebo dosiahol stratu.
  4. Ukazovatele rentability: Zhoršujúca sa situácia každým rokom a v poslednom roku najdôležitejšie ukazovatele ako sú rentabilita vlastného kapitálu, aktív a tržieb sú v záporných hodnotách. Schopnosť produkovať hodnotu každým rokom klesá a posledný rok je už v strate. Už iba tieto ukazovatele naznačujú problémy spejúce k bankrotu.

4. Prognózovanie budúcej finančnej situácie

preverenie firmy - Altmanove Z - scorepreverenie firmy - Altmanove Z - score hodnotenie

preverenie firmy - Altmanove Z - score graf

Podnik už v roku 2009 je v šedej zóne, ktorá je charakteristická neistou finančnou situáciou. Ďalšie roky sa podnik dostáva do červenej zóny, kde podniku hrozí bankrot. Najhoršie na tom je, že situácia sa každým rokom zhoršuje.

 

 

preverenie firmy - Altmanova ZETAoverenie firmy - Altmanova ZETA hodnotenie

Overenie firmy - Altmanova ZETA graf Tento model by mal lepšie predikovať budúci vývoj, je totiž zostavovaný pre podniky, ktoré nie sú obchodované na burze. Hodnotenie je prakticky totožné s Z-score, akurát rok 2010 zaradil do šedej zóny. Hodnotenie každým rokom klesá a tým sa zvyšuje aj riziko bankrotu.

 Overenie firmy - Index IN05Overenie firmy - Index IN05 hodnotenieOverenie firmy - Index IN05 graf

Český index výsledkami kopíruje Altmanovo Z-score. Už v roku 2010 podnik zaraďuje medzi krachujúce a situácia sa zhoršuje každým rokom. Posledný rok je výrazne pod červenou hranicou bankrotu a v budúcnosti je veľké riziko, že sa podnik dostane do platobnej neschopnosti.

Overenie firmy - Rychly testOverenie firmy - Rýchly test bodovanieOverenie firmy - Rýchly test grafOverenie firmy - Rýchly test hodnotenie

Model zaraďuje podnik medzi krachujúce až na rok 2011, kde je v šedej zóne, ale iba pre prírastok cash flow. Navyše situácia v poslednom roku sa o dva body zhoršila oproti minulému roku.

Preverenie firmy - Index bonitypreverenie firmy - Index bonity hodnoteniepreverenie firmy - Index bonity graf

Model je menej prísny oproti predchádzajúcim, ale aj tak v poslednom roku zaradil podnik medzi krachujúce. Ďalšia podstatná vec je každým rokom sa zhoršujúce hodnotenie.

5. Závery hodnotenia budúceho vývoja 

  1. Je porušená zásada bilančného princípu. Znamená to, že podnik použil krátkodobé cudzie zdroje na krytie dlhodobého majetku. Dôsledkom toho bude, že majetok bude musieť byť splatení skoršie ako si majetok na seba zarobí. To v budúcnosti spôsobí platobnú neschopnosť. Podnik totiž úver bankám vrátiť musí a potom mu nezostáva nič iné ako nezaplatiť svojim dodávateľom, v tomto prípade drobným podnikateľom.
  2. V pomerových ukazovateľoch sa nám predlžuje doba splatnosti záväzkov, čo svedčí o tom, že podnik nemá peniaze a tento fakt vykrýva predlžovaním splatnosti svojich faktúr. Splatnosť záväzkov dosahuje takmer pol roka, čo je dosť dlhá doba.
  3. Zadlženosť je síce podobná ako v odvetví, ale aj tak tvorí takmer 80% všetkých zdrojov financovania. V praxi to znamená, že jedno euro majetku je krytých 80 centov dlhov. Toto číslo je dosť vysoké a podnik je labilnejší na bankrot. Navyše každým rokom sa výkonnosť firmy zhoršuje a s takou veľkou zadlženosťou sa dá očakávať platobná neschopnosť. Keby podnik mal nižšiu zadlženosť tak by stratu vykryl z minulých ziskov.
  4. Zisk každým rokom klesá a v poslednom roku už dosiahol stratu. Najhorším faktorom je vývoj trendu, prírastok straty sa každým rokom zvyšuje a podľa trendu sa dá očakávať ďalší rok ešte výraznejšia strata.
  5. Takmer všetky bankrotné modely zaraďujú podnik medzi krachujúce. O to horšie je, že trend je taký, že sa hodnotenie každým rokom zhoršuje a s takou veľkou zadlženosťou je iba otázka krátkeho času kedy to podnik nevydrží a bude mať finančné ťažkosti.
  6. Úseky, ktoré vyhral v štátnych tendroch boli výrazne pod cenu ako bola štátna expertíza. Diaľničné úseky boli vysúťažené s cenou približne 40-60% zo štátnej expertízy. Súčasné tendre sa vysúťažili na úrovni 80-90% štátnej expertízy. Na základe týchto faktorov sa dá predpokladať, že podnik podliezol ceny len aby získal nejakú zákazku a využil voľné kapacity, s tým že bude veriť, že zázrakom prídu zákazky, ktoré vykompenzujú stratu. Kombinácia stratovej zákazky, vysokej zadlženosti spôsobila platobnú neschopnosť podniku. Ak si niekto naivne myslel, že keď bude pracovať pre veľkú firmu a bude mať zaplatené, tak je na veľkom omyle. Podnik totiž nemal z čoho zaplatiť a keď už musel platiť tak tým, ktorí majú svoje peniaze zabezpečené a môžu mu požičať ďalšie ako banky.

6. Preverenie firmy v zoznamoch dlžníkov

Súčasťou preverenia finančnej situácie firmy je zistenie záväzkov voči zdravotným poisťovniam, sociálnej poisťovni a daňovým úradom. Ďalej sa preverujú nezaplatené pohľadávky, ktoré spravuje Slovenská konsolidačná, a.s.. V poslednom rade sa zisťuje či je podnik zaťažený záložným právom. Záložné právo najčastejšie využívajú banky, ktoré si poistia svoje pohľadávky záložným právom na majetok podniku v prípade nesplácania dlhu. Ak má podnik finančné ťažkosti je vyššia pravdepodobnosť, že podnik bude mať nevysporiadané záväzky voči zdravotným, sociálnym poisťovniam, daňovému úradu a Slovenskej konsolidačnej. Navyše ak má dlh v banke, tak banka si svoj úver poistí záložným právom, čo v praxi znamená, že podnik bude nútení v prípade finančných ťažkostí uspokojiť najskôr záväzok banky (aby neprišiel o majetok) a nakoniec, keď zostanú finančné prostriedky tak ostatných obchodných partnerov.

V prípade, že si potrebujete preveriť firmu preverenie firmy - overenie , alebo pre ďalšie informácii si pozrite ukážkové analýzy preverenie firmy