Rozklad ROE

Rozklad ROE zistenie externých vplyvov

Pri tomto rozklade ukazovateľa budeme skúmať interné a externé faktory, ktoré pôsobili na konečný výsledok. Medzi externé faktory, ktoré podnik neovplyvní, patrí úroková a daňová redukcia zisku. Rozklad ROE a jej schéma vyzerá nasledovne:

Rozklad ROE - externé vplyvy

Rozklad rentability vlastného kapitálu ROE - externé vplyvy

Rozklad rentability vlastného kapitálu - externé vplyvy ROE

  1. Rok 2010-2011: Najvýraznejším vplyvom na ukazovateľ bola rentabilita tržieb (až 73% podiel na výsledku ukazovateľa). V predchádzajúcej časti sú popísané faktory, ktoré to spôsobili. Za zmienku stojí ešte spomenúť úrokovú redukciu zisku, môžeme tomu rozumieť, že podnik vyprodukoval viac hrubého zisku na jedno euro zisku pred zdanením a úrokmi. Vďaka tomuto zlepšeniu sa celkový ukazovateľ zlepšil o 200% a úroková redukcia zisku sa podieľala na celkovom ukazovateli podielom 14%.
  2. Rok 2011-2012: V tomto roku mala opäť rentabilita tržieb najväčší vplyv na celkový ukazovateľ (až 94%). Zlepšenie externých faktorov malo zanedbateľný dopad na výsledok. Ale zato zvýšenie obrátkovosti aktív, pôsobilo kladne a ukazovateľ vzrástol o 41%. Ako to bolo avizované už v predchádzajúcej časti, zvýšenie podielu vlastného kapitálu spôsobilo zníženie finančnej páky a ukazovateľ klesol o 48%.
  3. Rok 2012-2013: V tomto roku sú hodnoty veľmi rozkývane. Celkový ukazovateľ klesol o 4% a rentabilita tržieb pôsobila na rast o skoro 28%. Zníženie úrokov zlepšilo ukazovateľ skoro o 2%. Môžeme sledovať zvýšenie daňového zaťaženia podniku a to spôsobilo pokles ukazovateľa o 13 %. Toto zvýšenie zaťaženia bolo spôsobené tým, že podnik mal každý rok daňové úľavy do určitej výšky zisku a keď zisk rástol tak rástla aj daň. Ďalej to mohlo byť spôsobené aj končiacimi sa daňovými úľavami. Zvýšenie vlastných zdrojov financovania vo finančnej páke spôsobilo zhoršenie ukazovateľa o 20%.

Na zhoršení ukazovateľa sa podieľali najviac dva faktory. Najvýraznejším bolo zvýšenie vlastných zdrojov financovania, čo pre podnik znamená stabilitu a finančnú nezávislosť, ale zároveň negatívne pôsobí na rentabilitu vlastného kapitálu. Druhým činiteľom bola daňová redukcia zisku. Patrí do skupiny externých faktorov, ktoré podnik zvonka ťažko ovplyvní. Vzhľadom na veľkosť podniku, je dosť pravdepodobné, že podnik bude žiadať dodatočné daňové stimuly, keďže prebiehajú investície v závode a výroba sa rozširuje.

Prejsť na ďalší článok: Analýza čiastkových vplyvov nákladovosti