analýza nákladov

Analýza čiastkových vplyvov nákladovosti

Ukazovateľ nákladovosti vypovedá o tom, koľko musíme vynaložiť nákladov na dosiahnutie 1 € výnosov. Charakterizuje tak hospodárnosť podnikania, ktorá citeľne ovplyvňuje jeho celkovú efektívnosť. Analýza nákladov, je rozdelená na tri časti: hospodárska, finančná a mimoriadna. Navyše hospodárska štruktúra je obohatená o jednotlivé vplyvy podľa výkazu ziskov a strát. Rozklad ukazovateľa vyzerá nasledovne: analýza nákladov
Analýza nákladov - Nákladovosť schéma rozkladu

Analýza nákladov - Nákladovosť

Analýza nákladov - čiastkové vplyvy nákladovosti

 Nákladovosť rastie v prvých dvoch sledovaných obdobiach. V poslednom roku sa zlepšila, ale zlepšenie nebolo dostatočne výrazné aby vykompenzovalo ostatné dve sledované obdobia. Na tomto je jasne vidieť, že keď klesala nákladovosť, tak sa zhoršoval hospodársky výsledok a aj rentabilita vlastného kapitálu.

1. Rok 2011-2012: Na raste nákladovosti o 2,22% sa najviac podieľala hospodárska nákladovosť. Finančná nákladovosť sa podieľala na zhoršení iba 13% podielom a úroková nákladovosť sa síce zvýšila, ale zanedbateľným spôsobom, preto je aj zbytočné sa ňou zaoberať. Z rozkladu hospodárskej nákladovosti vyplýva, že na zhoršení nákladovosti sa najviac podieľala nákladovosť služieb a vďaka nej nákladovosť klesla o 1,08% (takmer 50% podiel na celkovom zhoršení). Za ňou nasledovalo zhoršenie v ostatnej nákladovosti o 0,5% (23% podiel na celkovom zhoršení) a odpisovej nákladovosti o 0,37% (takmer 17% podiel). Zlepšenie nastalo v mzdovej nákladovosti a tá poklesla o 0,63% (28% podiel).

2. Rok 2012-2013: V tomto období pokračuje ešte väčšie zhoršovanie nákladovosti o 2,27%, kde najvýraznejší podiel mala hospodárska nákladovosť (70% podiel a zhoršenie o 1,58%). Finančná nákladovosť sa zhoršila oproti minulému obdobiu a zvýšil sa aj jej podiel na celkovej nákladovosti (31% podiel a zhoršenie o 0,71%). Za zhoršením finančnej nákladovosti nestálo zvýšenie úrokovej nákladovosti, ale paradoxne iné vplyvy, hlavne kurzové straty a ostatné náklady na finančnú činnosť. V hospodárskej nákladovosti sa na zvýšení celkového ukazovateľa najviac podieľalo zhoršenie nákladovosti služieb o 3% (až 133% podiel). Druhý najväčší podiel na zhoršení bolo v raste mzdovej nákladovosti o 1,61% (70% podiel). Rast odpisovej nákladovosti zhoršil ukazovateľ o 0,57% (25% podiel). Zlepšenie nastalo v nákladovosti predaného tovaru a to o 3,5% (-154% podiel). Môžeme povedať, že pokles nákladovosti predaného tovaru o 4,5% vyvolal celkové zlepšenie ukazovateľa o 3,5%. Ďalším paradoxom je, že zhoršenie nákladovosti služieb o 57% vyvolalo zhoršenie ukazovateľa o 3%. Podnik by mal zamerať hlavne na zlepšovanie nákladovosti predaného tovaru. Iba malé zlepšenie v tejto oblasti prinesie omnoho výraznejšie zlepšenie ako v ostatných ukazovateľov. Neznamená to, Že na ostatné ukazovatele by mal zabudnúť, ale mal by sa zamerať hlavne na nákladovosť predaného tovaru a potom na tie oblasti kde má najväčšie slabiny ako je zvyšovanie nákladovosti služieb.

3. Rok 2013-2014: V poslednom sledovanom období sa nákladovosť zlepšila a klesla o 1,74%. Na zlepšení nákladovosti sa najviac podieľala nákladovosť z hospodárskej činnosti (zlepšenie o 1,29% a 74% podiel na celkovom ukazovateli). Zlepšenie vo finančnej nákladovosti prinieslo celkové zlepšenie o 0,45% a 26% podiel na celkovom zlepšení. Zlepšenie vo finančnej nákladovosti došlo hlavne z titulu zníženia kurzovej straty oproti predchádzajúcemu roku. Pri rozklade hospodárskej nákladovosti je vidno, že najväčší podiel na zlepšení priniesla nákladovosť predaného tovaru a to až o 1,81% (104% podiel). Za ňou nasledovalo zlepšenie v ostatnej nákladovosti o 0,4% (23% podiel). Naopak nákladovosť služieb sa zhoršuje tretie obdobie po sebe a teraz prispelo k zvýšeniu nákladovosti o 0,36% (-21% podiel). Posledné výrazné zhoršenie nastalo v osobných nákladoch a nákladovosť sa zvýšila o 0,38% (-22% podiel).

Vývoj nákladovosti - analýza nákladov graf

Nákladovosť v prvých dvoch sledovaných obdobiach vzrástla a v poslednom roku začala konečne klesať. V ďalšom období by sa mal podnik zamerať na zlepšenie nákladovosti predaného tovaru, je to totiž najvýraznejšia nákladová položka vo výkaze ziskov a strát. Znamená to, že aj malé zlepšenie vyvolá pomerne vysoký efekt. Ďalšou oblasťou je zlepšenie nákladovosti služieb, každoročné zhoršovanie situácie by bolo dobré eliminovať.

Prejsť na ďalší článok: Analýza tržieb a mzdových nákladov