altmanovo score

Altmanovo Z-score

Altmanovo score Z bolo vytvorené pre výrobné podniky. Nevýhodou tohto modelu je, že obsahuje položku trhovú hodnotu vlastného kapitálu. V našich podmienkach nemáme podniky, ktoré sú obchodovateľné na burze a preto budeme používať účtovnú hodnotu zo súvahy. Vzhľadom na túto nevýhodu, model v testovaní obstál zo všetkých modelov aj tak najlepšie.

 Altmanovo Z- score

Altmanovo Z- score hodnotenie

Altmanovo Z - score graf

Najkritickejšie hodnoty dosahuje podnik v roku 2010, výsledná hodnota Z je nízka, je to spôsobené hlavne nízkym ziskom, vysokou zadlženosťou a nedodržaním zlatého bilančného pravidla. Avšak vývoj Z-score sa zlepšuje a podnik sa v roku 2012 dostáva do zelenej zóny a v poslednom roku dosiahol dosť vysoké hodnotenie a preto sa dá predpokladať, že podniku v budúcnosti nehrozí bankrot a bude schopný splácať svoje záväzky.

Pre nevýrobné podniky Altman vymyslel model, kde minimalizoval medziodvetvové (medzioborové) špecifiká, vynechal ukazovateľ, ktorý je na ne najcitlivejší. Model vyzerá nasledovne:

Altmanovo Z - score nevýrobné podniky

Altmanovo Z- score nevýrobné podniky hodnotenie

Altmanovo Z- score graf

Podnik je v prvom roku v zelenej zóne, ale od roku 2007 sa dostáva do šedej farby (podnik s neistou situáciou) a v ďalších rokov ide do červeného hodnotenia (podniku hrozí bankrot). Trend je každoročné zhoršovanie sa finančnej situácie. V poslednom roku je hodnota výrazne záporná, navyše už má aj záporné vlastné imanie. Znamená to, že podnik má viac dlhov ako je majetok firmy, navyše za celé obdobie, podnik nedokázal vyprodukovať žiadny zisk. Na základe týchto skutočností tento podnik v budúcnosti nebude tvoriť žiadnu hodnotu a zbankrotuje. Aj keď je nevyhnutné brať do úvahy viaceré faktory, už iba podľa tohto modelu sa dá vyčítať, že podnik má vážne problémy. Komplexné preverenie finančnej situácie dajú za pravdu tomuto modelu.

Prejsť na ďalší článok: Altmanova Zeta