Finančný plán

Finančný plán podniku

Finančný plán, alebo proces finančného plánovania možno definovať ako prognózovanie budúcej finančnej situácie v podniku na základe stanovených cieľov. V tomto prípade budeme pomocou finančného plánu odstraňovať nedostatky,ktoré sa finančnou analýzou zistili a budeme sledovať ako sa vyvíjajú ukazovatele po aplikovaní zmeny.

Finančný plán

Pomocou finančného plánu, alebo tohto programu je možné naplánovať zmeny, ktoré sa vykonajú v priebehu ďalšieho sledovaného roka a vidieť aký dopad budú mať nami vykonané zmeny na všetky ukazovatele použité v analýze. V prípade záujmu o vypracovanie finančného plánu Finančný plán - kontakt

Riešenie problémov pomocou finančného plánu

Význam finančného plánu ukážeme na skrátenej finančnej analýze podniku:

Finančný plánFinančný plán

 

 

 

 

 

  • Z analýzy vidieť, že v podniku každoročne klesá zisk a tempo klesania sa navyšuje
  • Okrem zisku klesá aj ukazovateľ rentability vlastného kapitálu (ROE)Finančný plán v podniku
  • Z analýzy vyplýva, že príčinou vzniku poklesu je pokles rentability tržieb. Z nižšieho stupňa rozkladu pozorovať,Financny plan že za posledné dva roky rentabilitu tržieb ovplyvnila (poklesla) ziskovosť v hospodárskej činnosti, čiže nákladovosť
  • Analýzou nákladovosti sa zistilo, že nákladovosť služieb rastie dva roky po sebe a najviac ovplyvňuje celkový zisk a tým aj rentabilitu v podniku.
  • Druhým výrazným faktorom je mzdová nákladovosť, ktorá výrazne spôsobila rast celkovej nákladovosti
  • Tretím poznatkom vyplývajúci z analýzy je, že iba malé zlepšenie nákladovosti predaného tovaru ovplyvní do veľkej miery celkovú nákladovosť a preto sa ňou budeme v finančnom pláne aj zaoberať.

Aplikácia zmien vo finančnom pláne

Pomocou finančného plánu, budeme odstraňovať nepriaznivý vývoj, ktorý sa finančnou analýzou zistil. Ďalej budeme sledovať ako sa zmenili ukazovatele po aplikovaní našich zmien. Pre jednoduchšie pochopenie je k dispozícii video:

V prípade záujmu o vypracovanie finančného plánu Finančný plán - kontakt Pre detailnejšie informácie o finančnom pláne a jeho súčastí si pozrite ďalšie videá a štruktúru jeho skladby Finančný plán - štruktúra