analýza majetku - zdrojov krytia - analýza pasív

Analýza majetku a zdrojov krytia

    Analýzou štruktúry majetku sledujeme hlavne rozloženie majetku v jednotlivých zložkách. Ďalej sa sleduje jeho zmena oproti minulým obdobiam. Hodnota majetku by mala z dlhodobého hľadiska rásť, iba vtedy podnik zvyšuje svoju hodnotu. Pri analýze zdrojov krytia sa sleduje štruktúra vlastných a cudzích zdrojov. Keď prevyšujú vlastné zdroje podnik je stabilnejší, nezávislejší a má väčšiu schopnosť prežiť prípadnú krízu. Zadlžený podnik je síce menej stabilný a závislý na svojich veriteľoch, dokáže mať lepšie výsledky rentability a ziskovosti. Totižto cudzí kapitál je lacnejší ako vlastný. Na lepšie pochopenie si vytvoríme názorný príklad. Na to aby podnik dosiahol 1000€ zisk bude potrebovať majetok v hodnote 1000€, ktorý bude krytí v prvom prípade iba vlastným kapitálom. Znamená to, že ak chceme dosiahnuť 1000€ zisk za rok potrebujeme na začiatku vložiť 1000€. V druhom prípade vložíme iba 300€ a 700€ si požičiame. S 300€ sme dokázali vyprodukovať 1000€ zisk, čo je z hľadiska vloženého kapitálu lepšie ako v prvom prípade. Keby podniky skrachovali tak v prvom prípade investor príde o 1000€ a v druhom iba o 300€. V prípade krízy má prvý podnik si možnosť dodatočne požičať peniaze v druhom prípade mu vzhľadom na vysokú zadlženosť už nikto nepožičia.

Na lepšie pochopenie analýzy majetku a zdrojov krytia uvádzam príklad:

Analýza majetku - aktív

Analýza zdrojov krytia - pasív

Analýza majetku - štruktúra aktív a pasív

Keď sa pozrieme na štruktúru majetku je zrejmé, že ide o podnik pôsobiaci v obchode. 90% majetku tvorí obežný majetok. Pri hlbšom skúmaní obežného majetku zistíme, že v zásobách dominuje tovar. Jeho podiel na celkovom majetku klesá v percentuálnej ako aj absolútnej miere. Naopak sa nám zvyšujú pohľadávky a v poslednom roku dosahujú, až 50% majetku firmy. Je dosť pravdepodobné, že podnik poskytol svojim stálym odberateľom obchodný úver. Zo súvahy vyplýva, že sa podniku zvýšila položka pohľadávky voči Analýza majetku - štruktúra majetku a zdrojov krytiaspoločníkom a členom združenia (hodnota v poslednom roku zrástla na 270 tis.€). V poslednom rade nám klesá hodnota finančných účtov, čo znamená, že podnik si drží každým rokom menšiu hotovosť. V štruktúre financovania vlastný kapitál tvorí zhruba 30%. V rokoch 2012 a 2013 sa podiel zmenšil, ale v poslednom roku dosiahol úroveň 31% z celkového Analýza majetku - vývoj aktív a pasívkapitálu. Z cudzích zdrojov si dlhodobé záväzky držia stabilnú 6% štruktúru (dlhodobý majetok je 8%, je zrejmé, že tieto zdroje sú použité na financovanie tohto majetku). V štruktúre záväzkov môžeme sledovať postupný pokles krátkodobých záväzkov z obchodného styku a rast bankového úveru. Za pozitívum môžeme hodnotiť rast celkového majetku, od roku 2011 až po rok 2014 majetok firmy vzrástol o 23% a to pri kvalitnejšej štruktúre zdrojov krytia (vzrástol podiel vlastného imania o 34%, čo znamená že vlastný kapitál rástol rýchlejšie ako cudzie zdroje).

Prejsť na ďalší článok: Analýza nákladov a výnosov